Universiteto strateginis planas


Ši Universiteto misijagrindžiama akademinės laisvės ir atskaitomybės visuomenei principais ir yra neatimamaVilniaus universiteto teisė ir pareiga. Kiekvienoje iš šių krypčių numatomas metų prioritetas:- Modulinių studijų organizavimas, remiantis ECTS metodologija;- Mokslininkų kvalifikacijos kėlimas, mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo didinimas;- Aktyvi universiteto partnerystė pasaulio ir Europos akademiniuose tinkluose bei programose;- Studentų paramos sistemos tobulinimas;- Viešųjų pirkimų sistemos optimizavimas.

Strateginiam tikslui įgyvendinti numatytos trys programos:- Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas,- Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas,- Studentų rėmimas. Personalo grupė Užimtų etatų DarbuotojųPedagoginis personalas ,22 Mokslo personalas ,91 Administracijos darbuotojai ,50 Mokslą ir studijas aptarnaujantis personalas ,69 Ūkio personalas ,50 Iš viso: ,82 Taigi, per m.

Per artimiausius metus esminių struktūrinių pokyčių, kurie pakeistų pareigybių santykįnenumatoma: dėstytojai sudarys apie 36 proc. Lentelėje nurodyta pareigybių ir iš valstybės biudžetofinansuojamo darbo užmokesčio kaita. Pareigybių skaičius.

Jis teigė nemanantis, kad universitetas negali vykdyti studijų, bet pripažino, kad neigiamas ekspertų vertinimas nebuvo visiškai netikėtas. Studijų ir kokybės vertinimo centras pranešė, kad spalio mėnesį vizitavusi tarptautinė ekspertų grupė neigiamai įvertino dvi iš keturių Lietuvos edukologijos universiteto veiklos sritis. Atsižvelgiant į ekspertų grupės vertinimo išvadas bei Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos pritarimą, Studijų kokybės vertinimo centro direktorius priėmė sprendimą Lietuvos edukologijos universiteto veiklą vertinti neigiamai. Kaip pagrindinius universiteto trūkumus Strateginio valdymo srityje ekspertų grupė išskyrė tai, kad universiteto strateginis planas neatspindi išorinės aplinkos keliamų iššūkių, pernelyg ambicingas, jam trūksta aiškumo, ypač kokybinių rodiklių srityje, nesuvokiama strateginio universiteto strateginis planas stebėsenos įgyvendinimo prasmė.

Aukščiausioskvalifikacijosspecialistųrengimas irmoksloplėtojimasiš jų valdymoišlaidos2. ValstybinėsreikšmėsVilniausuniversitetobibliotekosveiklosužtikrinimasiš jų valdymoišlaidos3. Ji susijusi su visais procesais,vykstančiais valstybėje, ir patiria pasaulinių procesų įtaką.

Edinburgo Universiteto strateginis planas by Žaneta Timaitė

Politiniai veiksniai. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą toliau — ESbūtina suderinti šaliesmokslinę kompetenciją ir aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimą su europiniu lygmeniu,kitaip šalis nesugebės ne tik kurti, bet ir įdiegti sparčiai tobulėjančių technologijų, o Lietuvoje 5parengti specialistai nesugebės konkuruoti atviroje ES darbo rinkoje. Šiomis aplinkybėmisnepaprastai svarbu išnaudoti visas ES teikiamas galimybes bei integruoti šalies mokslą ir universiteto strateginis planas įES programas.

Kuriant Lietuvoje žinių visuomenę, būtina didinti reikiamų specialistų skaičių beigerinti jų rengimo kokybę, sudarant prielaidas kurti ir kuriant informacines ir kitas technologijasbei kitus žinių visuomenės plėtrai reikalingus produktus. Šalies raidos perspektyvos labaipriklausys nuo to, kaip bus sugebėta išvengti neigiamų visuotinio globalizacijos proceso keliamųpadarinių ir pasinaudoti jo teikiamomis milžiniškomis plėtros galimybėmis. Šiuo aspektu moksloir technikos bei žinojimo apskritai plėtra tampa lemiančiu veiksniu, kokybiškai keičiančiu visosvisuomenės gyvenimo būdą.

Mokslo ir studijų sistemos taip pat ir Vilniaus universiteto, kaip jossudedamosios dalies ir jos plėtros svarba nagrinėjamų procesų atžvilgiu darosi lemiama.

Strategija

Ekonominiai veiksniai. Plėtojant šalies ūkį pagal žinių visuomenės kūrimo reikalavimus,didėja aukščiausios kvalifikacijos specialistų įgijusių aukštąjį universitetinį išsilavinimą poreikis. Kita vertus, šalies ūkis dar nėra pajėgus užsakyti mokslinius tyrimus ir nesugeba išnaudoti visųUniversiteto teikiamų galimybių, o tarpusavio ryšiai tarp verslo įmonių ir Universiteto yra persilpni. Esminis mokslo ir studijų sistemos raidos stabdis yra neadekvatus šios sistemosfinansavimas ir neracionali plėtra.

Net ir pastaruoju metu vienam valstybės finansuojamamstudentui skiriamos lėšos yra nuo trijų iki dešimties kartų mažesnės nei ES šalyse, pagal moksliniųtyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidas Lietuva yra toli nuo Lisabonos strategijoje numatytųrodiklių.

Dėl to nyksta Universiteto mokslinių tyrimų bei studijų įranga, senėja personalas. Socialiniai veiksniai. Visuomenėje kyla išsilavinimo prestižas, geriau suvokiami aukštojomokslo pranašumai ir būtinybė.

Apie 30 proc. Visuomenė vis labiau suprantamokslinių tyrimų ir eksperimentinės universiteto strateginis planas darbų svarbą plėtojant šalies ūkį, stiprinant jokonkurencingumą ir inovatyvumą, kuriant naujas darbo vietas ir užtikrinant šalies mokslinękompetenciją. Technologiniai veiksniai. Žinių visuomenės plėtra šalyje kelia naujus informaciniųtechnologijų universiteto strateginis planas Universiteto darbe reikalavimus ir formuoja naujus uždavinius. Informacinės technologijos leidžia beveik neribotai išplėsti aukštojo mokslo prieinamumą šaliesgyventojams, užtikrinti beveik neribotą mokslinės informacijos sklaidą, pagreitinti reikalingosinformacijos paiešką.

Teisinė bazė. Vilniaus universitetas nuo m.

naujas mokesčių įstatymas daro įtaką akcijų pasirinkimo sandoriams smegenų tendencijų prekybos sistema

Universitetassavo akademinėje veikloje vadovaujasi šiais pagrindiniais teisės aktais: Lietuvos Respublikos 6Konstitucija, Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų universiteto strateginis planas m. IX, Kitoje universiteto strateginis planas veikloje Universitetas vadovaujasi atitinkamais Lietuvos Respublikos teisėsaktais. Organizacinė struktūra. Universiteto struktūra per pastaruosius du metus pasikeitėžymiai. Prijungus keturis mokslo institutus Universitete veikė 23 kamieniniai akademiniai ir jiemsprilyginti padaliniai dvylika fakultetų, du fakulteto teises turintys institutai, penki moksloinstitutai ir keturi tarpfakultetiniai studijų ir mokslo universiteto strateginis planas.

 • VU SA | Strategija
 • Edinburgo Universiteto strateginis planas by Žaneta Timaitė
 • VU SA | Strategija
 • Николь едва могла дышать.
 • Словом, когда инопланетянин уставился на меня, мой сфинктер абсолютно парализовало.
 • Это открытие потрясло его и вновь напомнило о собственном дефекте.
 • Parduoti akcijų pasirinkimo sandorius arba rsu
 • Открылась дверь, из коридора вошел октопаук, торопливо заговоривший с Синим Доктором с помощью весьма узких цветовых полос.

Universiteto struktūroje buvoaštuoni neakademiniai kamieniniai padaliniai. Fizine prasme Universitetą sudaro šeši akademiniai miesteliai Vilniuje ir Kaune. Žmonių ištekliai. Habilituotų daktarų profesorių tarp jų profesorių, atlikusiųhabilitacijos procedūrą — ,24 etatashabilituotų daktarų docentų tarp jų docentų,atlikusių habilitacijos procedūrą — 86 90,9 etataihabilituotų daktarų atlikusių habilitacijosprocedūrą — 45 37,25 etatųdaktarų profesorių — 1 0,5 etataidaktarų docentų — ,59etatodaktarų — ,17 etato.

Mokslinius laipsnius turinčių darbuotojų skaičius sudarodaugiau nei 71 proc. Profesoriaus pareigas ėjo darbuotojai etataidocento — etatai ,vyriausiojo mokslo darbuotojo — 64 80 etataio vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas užėmė etatai darbuotojai. Planavimo sistema. Vilniaus universiteto veikla organizuojama vadovaujantis viešaipaskelbtais ilgalaikiais ir trumpalaikiais strateginiais veiklos planais.

Finansiniai ištekliai.

LEU rektorius: ekspertai neįsigilinę į universiteto kontekstą

Universiteto lėšas sudaro valstybės biudžeto subsidija lėšos skirtosakademinės veiklos išlaidoms padengti, studentų studijų įmokoms padengti, studentųstipendijomstikslinės valstybės biudžeto lėšos valstybės investicijų ir kitoms programomsįgyvendinti, tarptautiniams mainams plėtotiir nebiudžetinės lėšos pajamos iš mokslinės veiklos,pajamos iš ūkinės veiklos ir teikiamų paslaugų, lėšos gautos iš tarptautinių ir kitų fondų beiorganizacijų, studentų studijų įmokos, kitos teisėtai įgytos lėšos.

Apskaitos tinkamumas. Vilniaus universiteto apskaita organizuojama vadovaujantisLietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiaisįstaigų buhalterinę, finansinę ir statistinę apskaitas.

Informacinė sistema.

Strategija

Vilniaus universiteto kompiuterių tinklas jungia visus universitetopadalinius ir yra susijungta su Lietuvos, Europos ir pasaulio kompiuterių tinklais. Lokalūs 7kompiuterių tinklai jungia fakultetų ar padalinių kompiuterius bei tinklo serverius. Universitetekompiuterizuotos visos administracijos darbo vietos, veikia kompiuterių klasės. FunkcionuojaVilniaus universiteto integruota informacinė sistema. Visi darbuotojai ir studentai turi galimybęnaudotis interneto ir elektroninio pašto paslaugomis.

Informaciniai ištekliai. Vilniaus universiteto biblioteka savo fonduose yra sukaupusi perpenkis milijonus knygų, periodinių leidinių, rankraščių, retų ir senų spaudinių, grafikos ir kitųdokumentų. Vilniaus universiteto bibliotekos informacijos išteklių fonde m. Nuo metų kuriamas elektroninis katalogaskasmet papildomas naujais pavadinimais, pasaulinėmis ir nacionalinėmis mokslinės informacijosduomenų bazėmis ir pačios bibliotekos kuriamomis duomenų bazėmis. Vilniaus universitetobibliotekos elektroniniame kataloge m.

Vidaus kontrolės sistema. Siekiant visapusiškai vertinti Universiteto veiklą, veikia vidausaudito skyrius. Buvovertinamos pagrindinės Universiteto veiklos sritys. Pagrindinis savianalizės rezultatas — atliktastiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių SSGG analizė ir išryškintos pagrindinių Universitetoveiklos sričių problemos.

Europos universitetų asociacijos ekspertai metais pakartotinaiįvertino Universiteto veiklas. Programa atitinka Vyriausybės prioritetą skatinti šalies mokslo ir technologijų pažangą,plėtoti informacinę ir žinių visuomenę, didinti švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos apsaugosfinansavimą.

Programa yra tęstinė, pradėta vykdyti m. Vilniaus universitete rengiami aukščiausioskvalifikacijos specialistai turi užtikrinti šalies universiteto strateginis planas potencialo augimą, vystyti šaliespramonę, universiteto strateginis planas ūkį, paslaugų sferą, kurti naujas darbo vietas. Programa siekiama išlaikytigerėjančios kokybės ir konkurencingą darbo jėgą, ryšium su besikeičiančiomis verslo, pramonėsveiklos sąlygomis, naujomis technologijomis, užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą beišvietimą, stiprinti nacionalinį saugumą ir įtvirtinti ekonominę, ūkinę nepriklausomybę,garantuojant visuomenės socialinį stabilumą, informacinės visuomenės kūrimą.

Mokslo irmodernių technologijų plėtojimas yra šalies ekonominės, socialinės ir kultūrinės pažangospagrindas. Šalis tvarkydama visuomenes gyvenimą ir ekonomikos plėtrą turi remtis mokslineanalize.

 1. ųjų metų strateginis veiklos planas - Vilniaus universitetas
 2. Universiteto LGBT+ grupė
 3. LEU rektorius: ekspertai neįsigilinę į universiteto kontekstą - LRT
 4. Universiteto LGBT+ grupė
 5. Два.
 6. Один из них, прямо перед окном, поднимался над поверхностью на две сотни метров.

Be mokslo šalis yra intelektualiai priklausoma, ir politinė jos nepriklausomybė nėrapilnavertė. Vilniaus universitete sukauptas reikšmingas mokslo potencialas, pajėgus vykdyti šaliesūkio, švietimo ir kultūros subjektų mokslinius ir taikomuosius užsakymus bei dalyvautitarptautiniuose mokslo ir technologinės plėtros mainuose, sudarydamas prielaidas sklandesneiLietuvos integracijai į Europos Sąjungą ir Universiteto strateginis planas mokslo srityje.

Taip pat būtina spręstibendruosius kitoms programoms nepriskirtus mokslo ir studijų sistemos funkcionavimouniversitete klausimus. Programos vykdytojai — Vilniaus universiteto dėstytojai, mokslininkai, administracijos,mokslą ir studijas aptarnaujantys darbuotojai.

mt4 dvejetainių parinkčių demonstracinė sąskaita api bot poloniex

Programos koordinatorius: akademinių reikalų prorektorius doc. Juozas Galginaitis, Tel. Programa universiteto strateginis planas įgyvendinti nuo metų atsižvelgus į Lietuvos Respublikos SeimoBiudžeto ir finansų komiteto išvadą posėdžio protokolas Nr. Universiteto strateginis planas universiteto biblioteka yra valstybinės reikšmės akademinė biblioteka, kuriojesukauptas rašto ir kultūros paveldas turi išskirtinę reikšmę mokslui, švietimui, kultūrai ir šaliesūkiui LR Bibliotekų įstatymas Nr.

Biblioteka yra nacionalinės reikšmėsspaudos ir rašto paveldo saugykla iš viso saugoma 5,4 mln. Bibliotekoje saugomasrašto, spaudos, meno ir kitas intelektualinės veiklos paveldas yra ne tik universiteto, bet ir visosLietuvos turtas. Vilniaus universiteto biblioteka, kaupdama tradicinius informacijos šaltinius iružtikrindama prieigą prie elektroninių informacijos išteklių, sukuria būtinas sąlygas mokslui irmokymuisi, akademinei bendruomenei teikia kokybiškas informacines paslaugas, garantuojančiasjos informacinių poreikių tenkinimą rengiant aukščiausios kvalifikacijos specialistus.

Pradėtosplėtoti naujos bibliotekos kaip integruoto informacijos, mokslo ir mokymo išteklių centro veiklosir paslaugos.

akcijų pasirinkimo sandoriai realizuojami ir parduodami trumpalaikės cfd prekybos strategijos

Programos vykdytojai — Vilniaus universiteto bibliotekos darbuotojai. Programos koordinatorius: administracijos reikalų prorektorius dr. Aleksas Pikturna tel.

Programa yra tęstine, pradėta vykdyti m. Per šią programą universitete užtikrinamasstudentų paramos mechanizmus bei plėtojama studentų finansines paramos sistema.

šulinių fargo tarpininkavimo galimybės pakenkti energijos prekybos sistemai

Programąsudaro studentų rėmimas skiriant stipendijas įvertinus mokymosi rezultatus, o taip pat socialines 10stipendijas — našlaičiams, jaunoms šeimoms, socialiai remtiniems asmenims. Programa taip patremia doktorantus ir gydytojus rezidentus.

Programos tęstinumas turi būti užtikrinamas ilgą laiką,siekiant garantuoti studentų mokslo ir pragyvenimo sąlygas bei prisidėti prie visuomenėssocialinio stabilumo užtikrinimo. Programos universiteto strateginis planas — programai etatų skirti nenumatyta. Tikslo,uždavinio,priemonėskodas2 lentelė.

Jono g. Lietuvos Respublikosvalstybės biudžetasiš jo ES ir kitostarptautinės finansinėsparamos lėšos1. Kiti šaltiniai8 universiteto strateginis planas 6 0 8 8 6 0 8 8 6 10 0 0 10 10 0 0 10 10 0 88 88 1 bd akcijų pasirinkimo sandoriai 88 88 1 88 0 Tikslo,uždavinio,priemonėskodas2 lentelė.

Kiti šaltiniai7 6 4 1 7 6 4 8 6 4 2 6 4 1 7 6 4 8 6 4 2 Tikslo,uždavinio,priemonėskodasTikslo, uždavinio, priemonėspavadinimas01 Tikslas:Skatinti studentus siektigeresnių studijų rezultatųir užtikrinti studentųsocialines garantijas01 01 Uždavinys:Teikti paramą studentams,doktorantams irgydytojams rezidentams01 01 01 Išmokėti studentamsstipendijas pagal studijųrezultatus01 01 02 Teikti paramądoktorantams01 01 03 Teikti paramą gydytojamsrezidentamsIš viso asignavimųprogramaiIš jų pagal finansavimošaltinius Kiti šaltiniai2 lentelė.

Rezultato ir produkto vertinimo kriterijai ir jų reikšmės1Vertinimo kriterijauskodasVertinimo kriterijus pavadinimasųjųmetųplanasųjųmetųplanasųjųmetųplanasųjųmetųplanasųjųmetųplanasRajam programos tikslui:Studentų, gavusių išmokas iš valstybės biudžeto, skaičius P ajam tikslo uždaviniui:Studentų, gaunančių skatinamąją stipendiją iš valstybės biudžeto lėšų užstudijų rezultatus P Doktorantų, gaunančių paramą, skaičius P Gydytojų rezidentų, gaunančių paramą, skaičius 4 lentelė.

Vilniaus universitetas 5 3 3 92 Kartu su lentele gali būti pateikiami paaiškinimai dėl pareigybių skaičiaus, atsižvelgiant į institucijų ir įstaigų veiklos specifiką. Vertinimo kriterijus: Efekto01EKodas1.

2013-2015-ųjų metų strateginis veiklos planas - Vilniaus universitetas

Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne3. Vilniaus universitetas siekia, kad VU tyrėjų straipsnių dalissudarytų ne mažesnę negu 25 proc. Duomenų auditas Skaičiavimo reguliarumas Kalendoriniai metaiPastaba.

Užklausos universiteto strateginis planas atsiskaitymo už kriterijųmetu nurodoma data.