Universiteto skatinimo strategija


Talentingi ir motyvuoti studijuojantieji, dėstytojai ir tyrėjai Kritinė masė pasaulinio lygio dėstytojų, tyrėjų bei užsienio studentų Studijų ir mokslo vienovė, sanglauda su pramone ir verslu Tarpkryptiniai ir tarpsritiniai moksliniai tyrimai ir studijos Tarptautinis pripažinimas priešakinių žinių ir ateities technologijų kūrime ir perdavime Dalyvavimas pasauliniuose žinių tinkluose Veiklos kokybė ir efektyvus valdymas Įkvepianti ir draugiška aplinka Strateginiai veiklos prioritetai realizuojami vykdant penkias strategines veiklas : SV1.

Studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas, užtikrinantis jų saviraišką ir sėkmingą karjerą SV2. Tarptautiniu lygiu pripažintų žinių universiteto skatinimo strategija technologijų kūrimas bei perdavimas SV3. Universiteto veiklų sutelkimas žmogaus gerovei ir darniai šalies raidai SV4. Universiteto darni raida užtikrinanti veiklos kokybę ir efektyvumą SV5. Universiteto akademinės aplinkos ir infrastruktūros kūrimas bei puoselėjimas Pagrindinės Universiteto veiklos universiteto skatinimo strategija tarptautiniu lygiu pripažintų žinių, šiuolaikinių technologijų ir inovacijų kūrimas, taip pat glaudžiai su juo susijusi studijuojančiųjų kompetencijos ir talento ugdymas, užtikrinantis jų saviraišką ir sėkmingą karjerą.

Konservatyvi universitetų, kaip pagrindinių žinių kūrimo institucijų, misija buvo ir yra švietimas ir mokslas. Tačiau pastaruoju metu formuojasi ir dar viena universiteto misija: visuomenė ir valdžia bei verslas nori matyti universitetus savo partneriais, prisidedančiais prie ekonomikos ir visuomenės plėtros kur kas tiksliau ir tiesiogiai. Vienas iš jų keliamų iššūkių universitetams -  nuo patogaus ir nerūpestingo valstybinio finansavimo pereiti prie rinkos sąlygomis grįstos veiklos. Norėdami išlikti globalioje mokymo ir mokslo rinkoje, universitetai privalės būti lankstūs, jų organizacinė kultūra turėtų būti imli ir skatinanti inovacijas, o į pokyčius jie turės žvelgti kaip į galimybę, o ne kaip į grėsmę. Taip pat ir šalių politikai kelia užduotis universitetams aiškiau ir ryškiau prisidėti prie šalies pažangos kilimo, daugiau dėmesio skirti inovacijoms ir universiteto skatinimo strategija kultūros puoselėjimui.

Svarbiausias Universiteto veiklas įgalina strateginės veiklos, nukreiptos sukurti tokią akademinę aplinką ir universitetinę kultūrą, kuri gerintų veiklos kokybę ir didintų efektyvumą, darytų Universitetą patrauklų visų studijų formų ir amžiaus grupių universiteto skatinimo strategija, saviems ir vizituojantiems dėstytojams bei tyrėjams. Strateginės veiklos ir jų tikslai Strateginė veikla programa SV1 Studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas, užtikrinantis jų saviraišką ir sėkmingą karjerą 1.

Plėtoti moksliniais tyrimais ir multidalykiniu požiūriu į problemų sprendimą grįstas bei į veiklą nukreiptas studijas 2. Sukurti ir įdiegti talentų ugdymo sistemą 3.

universiteto skatinimo strategija

Kurti jungtines programas su stipriais užsienio universitetais, sudaryti palankias sąlygas Universiteto studentų dalinėms studijoms kituose universitetuose ir praktikoms bei dėstytojų judrumui 4.

Užtikrinti pasirengimą studijuoti ir studijų prieinamumą visų šalies regionų ir socialinių sluoksnių Lietuvos piliečiams, sudaryti sąlygas studijuoti užsienio studentams 5. Plačiai ir nuolat teikti neformalaus švietimo paslaugas kvalifikaciją tobulinti ar persikvalifikuoti siekiantiems įvairaus amžiaus ir patirties asmenims SV2 Tarptautiniu lygiu pripažintų žinių ir technologijų kūrimas bei perdavimas 1.

ASU tarybai, Senatui, rektoriui prof. A. Maziliauskui, prorektoriui doc. V. Butkui

Plėtoti fizinių, biomedicinos, technologijos, socialinių ir humanitarinių mokslų bei tarptautinio lygmens, tarpsritinius ir tarpkryptinius mokslinius tyrimus ir kurti reikšmingą įtaką visuomenei bei ekonomikai darančias žinias 2. Mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą kreipti į pramonės, verslo ir socialinės bei kultūrinės raidos poreikius 3. Užtikrinti talentingų ir motyvuotų Lietuvos ir užsienio doktorantų bei podoktorantūros tyrėjų pritraukimą ir ugdymą bei kurti tarptautiniu mastu pripažintas doktorantūros mokyklas, jungtines studijų programas 4.

Sukurti aukšto tarptautinio lygio tyrėjų potencialą 5.

Rimantas Kačianauskas — metais — VGTU mokslo prorektorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, VGTU Medžiagų atsparumo ir teorinės mechanikos katedros profesorius, Mechanikos mokslo instituto direktorius.

Skatinti aukšto tarptautinio lygio mokslo tyrimų centrų plėtrą SV3 Universiteto veiklų sutelkimas žmogaus gerovei ir darniai šalies raidai 1. Plėtoti Dvejetainių opcionų strategija 10 iš 10 veiklą ir bendradarbiavimą su partneriais siekiant vertybinių, ekonominių, aplinkosauginių, socialinių universiteto skatinimo strategija kultūrinių tikslų vienovės 2.

Spręsti ir darniąja plėtra bei žiniomis grįsti aktualias miesto, regiono ir šalies ūkio, socialinės ir kultūrinės plėtros problemas, šviesti ir konsultuoti visuomenę 3.

MRU sieks socialinių mokslų lyderystės Europos aukštojo mokslo erdvėje , Mykolo Romerio universitetas Globalios rinkos poreikius atliepiančios studijos, pažangus socialines inovacijas kuriantis mokslas, darni tarptautiškumo plėtra ir skatinimas mokytis visą gyvenimą. Taip Mykolo Romerio universitetas MRU sieks konkuruoti tarptautinėje aukštojo mokslo erdvėje ir pelnyti geriausio socialinių mokslų srities universiteto vardą ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Tokią universiteto ateities viziją mato MRU akademinė bendruomenė, su JAV organizacinės lyderystės ekspertu parengusi trejų metų strategiją, su kuria susipažinti galite čia. Beveik dvejus metus MRU vadovaujanti rektorė profesorė Inga Žalėnienė pripažįsta, kad siekis tapti lyderiais Europoje iš pirmo žvilgsnio gali skambėti ambicingai. Žengiame labai aiškius ir pamatuojamus žingsnius, kurie mus ir atves į Europos lyderių socialiniuose moksluose gretas.

Organizuoti visą gyvenimą trunkančias studijas, kuriomis propaguoti tam tikroms visuomenės grupėms socialiai ir moraliai teisingą, etiškai priimtiną, šalies gamtinius išteklius tausojantį vartojimą ir ekonominį vystymąsi SV4 Universiteto darni raida užtikrinanti veiklos kokybę ir efektyvumą 1. Įdiegti Universiteto veiklos valdymo ir kokybės vadybos sistemas, grįstą strateginio valdymo principais 2.

universiteto skatinimo strategija

Užtikrinti darbuotojų kompetencijos atsinaujinimą, stiprinti bendros veiklos motyvaciją, teikti socialinę paramą 3. Sustiprinti Universiteto reputaciją, įvaizdį ir žinomumą Lietuvoje ir tikslinėse užsienio rinkose 4.

EPALE - Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

Teikti paramą studentų veikloms ir organizacijoms SV5 Universiteto akademinės aplinkos ir infrastruktūros kūrimas bei puoselėjimas 1. Optimizuoti Universiteto poreikius atitinkančią infrastruktūrą ir palaikyti jos kokybę 2.

universiteto skatinimo strategija

Universiteto strategija ir strateginis veiklos planas rengiami ir įgyvendinami aktyviai dalyvaujant visai Universiteto akademinei bendruomenei, Universiteto valdymo ir savivaldos institucijoms.

Strategijos rengimas ir įgyvendinimas siejamas su SSGG ir rizikos veiksnių analize.

Strategijos įgyvendinimui numatyti būtini valdymo pokyčiai, strateginių veiklų lyderiai, ir veiklos efektyvumo didinimo priemonės, kuriama plano įgyvendinimo stebėsenos ir strategijos atnaujinimo sistema.

Su strateginio plano įgyvendinimu susiję sprendimai priimami atsakingai, sprendimų projektus aptariant su administracija ir akademine bendruomene.

  1. Cpi prekių ženklų valdymo sistema
  2. Rsus arba akcijų pasirinkimo sandoriai
  3. Dėl ASU plėtros strategijos iki m.
  4. Она взяла его за руку.

Kauno technologijos universitetas įm. LT, adresas K. Donelaičio g.