Profesinė sąjunga atlygio sistemoje. Primary Menu


Ginčo esmė 1.

Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių kolektyvinių darbo teisinių santykių šalių — darbdavio ir profesinės sąjungos — informavimo ir konsultavimosi procedūrų atlikimą derinant sprendimų priėmimą, aiškinimo ir profesinė sąjunga atlygio sistemoje. DGKS darbo byloje Nr. APS, kuriuo Darbo ginčų komisija atmetė kaip nepagrįstą ieškovės komisijai teiktą prašymą dėl informavimo ir konsultavimosi pareigos nevykdymo t.

  1. Profesinė sąjunga - kolektyvinio veikimo įrankis - Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija
  2. Byla e/ - eTeismai
  3. Kaip ekspertas laidoje šnekėjo ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto doc.
  4. Profsąjunga reikalauja karantino metu padidinti ugdymo specialistų atlygį LRT.
  5. baltuzeme.lt – Gegužės 1-osios profesinė sąjunga

Darbo ginčų komisijos sprendimas Nr. DGKS netenka galios. Ieškovė teigė, kad atsakovė pažeidė informavimo ir konsultavimosi procedūrą priimdama ginčijamus sprendimus. Anot ieškovės, atsakovė tik formaliai vykdė informavimo ir konsultavimo procedūrą: ieškovė nebuvo laiku ir tinkamai informuota apie įmonėje gresiančius pertvarkymus, todėl turėjo pati kreiptis į atsakovę su prašymu suteikti reikalingą medžiagą, susijusią su būsimais struktūriniais pertvarkymais ir apmokėjimo tvarka; atsakovė neatsižvelgė į ieškovės pateiktas esmines pastabas bei nenurodė, kaip ir kada bus sprendžiamos ieškovės pasiūlymuose iškeltos problemos, faktiškai numatytus pertvarkymus ir reorganizavimus vykdė nederindama jų su profesine sąjunga.

Į pertvarkos planavimą nebuvo įtraukti darbuotojai, o tvirtinant atlygio tvarkos aprašą ieškovei nebuvo sudaryta galimybė būti išklausytai.

profesinė sąjunga atlygio sistemoje

Ieškovė nurodė, kad m. Bendrovė į galutines ieškovės pastabas neatsižvelgė ir formaliai nurodė, kad, papildomai pastabų neteikiant, laikoma, jog konsultacijos baigtos. Profesinė sąjunga atlygio sistemoje sąjungai nebuvo pateikta išsami ir visapusė informacija tam, kad ji galėtų įvertinti, ar po profesinė sąjunga atlygio sistemoje pertvarkymų bendrovėje nebus pablogintos darbuotojų darbo sąlygos, t.

Ieškovė teigė, kad atsakovei pažeidus įstatymo pareigą tinkamai informuoti bei konsultuotis su darbuotojų atstovais atsiras šios neigiamos pasekmės: 1 pareigybės bus panaikintos be pagrindo; 2 padalinių naikinimas ir jungimas nėra iki galo tinkamai išanalizuoti neįsitikinus, kad bus pašalintos net ir menkiausios rizikos; 4 likusių darbuotojų neproporcingas darbo krūvio padidėjimas ir netolygus funkcijų paskirstymas turės neigiamos įtakos darbuotojų sveikatai ir darbo rezultatų kokybei; 5 dėl diskriminacijos darbuotojų atlygio tvarkos apraše tarp darbuotojų kils įtampa, nepasitenkinimas atlygiu, kris motyvacija.

Ieškovės nuomone, bendrovės struktūriniai pertvarkymai vykdomi neteisėtai, tinkamai neišanalizavus jų padarinių bei būtinumo apskritai, neįvertinus tinkamo funkcijų perdavimo, padalinių veiklos ir saugių darbo sąlygų užtikrinimo, todėl atsakovės priimti sprendimai dėl vykdomų struktūrinių pertvarkymų bendrovėje privalo būti panaikinti ir priimti tik tinkamai įgyvendinus informavimo ir konsultavimo procedūras su profesine sąjunga.

Anot ieškovės, Darbo profesinė sąjunga atlygio sistemoje komisija, priimdama sprendimą, lakoniškai ir neargumentuotai sprendė dėl informavimo ir konsultavimo pareigos, neatsižvelgė nei į įrodymus byloje, nei į jų turinį ar pateiktus paaiškinimus.

Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė 7.

profesinė sąjunga atlygio sistemoje

Vilniaus miesto apylinkės teismas m. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos darbo kodekso toliau — ir DK straipsnio, reglamentuojančio darbuotojų ir jų atstovų teisę į informavimą ir konsultavimą, 1 dalis nustato, jog darbuotojai per darbo tarybas profesines sąjungas turi teisę būti informuojami ir dalyvauti konsultacijose su darbdaviais ir jų atstovais su darbuotojų darbo, socialinių, ekonominių teisių bei interesų įgyvendinimu ir gynimu susijusiais klausimais.

Informavimas — informacijos duomenų perdavimas darbuotojams ar darbo tarybai profesinei sąjungaisiekiant supažindinti su klausimo, susijusio su darbuotojų darbo, socialinėmis, ekonominėmis teisėmis ir interesais, esme. Konsultavimas — pasikeitimas nuomonėmis ir dialogo tarp darbo tarybų ir darbdavio užmezgimas ir plėtojimas DK straipsnio 1 dalis.

DK straipsnio 4 dalis nustato, kad darbdavys turi pradėti konsultavimosi procedūras darbo tarybų profesinės sąjungos reikalavimu ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos.

Konsultavimosi procedūrų metu darbo tarybos nariai turi teisę susitikti su darbdaviu ir jo atstovais, prireikus — ir kitais įmonės, įstaigos, organizacijos valdymo organų nariais, ir per penkiolika darbo dienų, jeigu nesusitarta dėl kito termino, nuo pirmos konsultacijų dienos raštu pateikti savo pasiūlymus. Darbo tarybai raštu pateikus motyvuotą prašymą, profesinė sąjunga atlygio sistemoje laikotarpiu darbdavys negali imtis jokių veiksmų, dėl kurių pradėtos konsultavimosi procedūros.

Pasibaigus šiam terminui, jeigu darbo tarybos nepateikia savo nuomonės, darbdavys gali nutraukti konsultavimosi procedūras.

Konsultacijomis turi būti siekiama abi šalis tenkinančio sprendimo. Konsultacijų rezultatai įforminami protokolu, susitarimu arba priimami vietiniai norminiai teisės aktai. DK straipsnio 1 dalies 3 ir 10 punktuose įtvirtinta, kad darbdavys, įdarbinantis vidutiniškai dvidešimt ir daugiau darbuotojų tokia darbdavė yra atsakovėprivalo profesinė sąjunga atlygio sistemoje darbo tarybą ir su ja konsultuotis priimdamas sprendimus dėl šių vietinių norminių teisės aktų patvirtinimo ar pakeitimo: dėl darbo apmokėjimo sistemos, kai nėra tai nustatančios kolektyvinės sutarties; dėl kitų darbuotojų socialinei ir ekonominei padėčiai aktualių teisės aktų.

Pagal šio straipsnio 2 dalį apie tokius būsimus sprendimus dėl vietinių norminių teisės aktų darbo taryba informuojama prieš dešimt darbo dienų iki planuojamo jų patvirtinimo. Minėto straipsnio 3—5 dalyse nustatyta, kad ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos darbo taryba gali pareikalauti pradėti konsultacijas.

profesinė sąjunga atlygio sistemoje

Suteiktos informacijos pagrindu ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo darbo tarybos pareikalavimo pradedamos darbdavio konsultacijos su darbo taryba. Dėl šio straipsnio 1 dalyje nustatytų darbdavio sprendimų gali būti sudaromi darbdavio ir darbo tarybų susitarimai. Kai įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje nėra darbo tarybos arba jos funkcijas įgyvendinančio darbuotojų patikėtinio, darbdavys privalo pateikti informaciją darbdavio lygmeniu veikiančiai profesinei sąjungai, kuri turi teisę pareikšti savo nuomonę darbdaviui dėl būsimų darbdavio sprendimų.

Darbdavys privalo vesti konsultacijas ne trumpiau kaip penkias darbo dienas nuo pirmos konsultavimosi dienos, nebent darbuotojų atstovai sutinka su kitokiu terminu.

Pagal DK straipsnio 1 dalį, jeigu darbdavys pažeidė informavimo ir konsultavimosi pareigas, darbo taryba ar profesinė sąjunga per du mėnesius nuo sužinojimo apie pažeidimą turi teisę inicijuoti darbo ginčą dėl teisės. Jeigu šis kodeksas nenustato kitaip, darbo ginčą dėl teisės nagrinėjantis organas turi teisę panaikinti darbdavio sprendimus ir įpareigoti atlikti tam tikrus veiksmus, taip pat taikyti šiame kodekse ar Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytą atsakomybę.

Dėl ieškovės ginčijamo bendrovės priimto m. Dėl ieškovės ginčijamo bendrovės direktoriaus m.

profesinė sąjunga atlygio sistemoje

Po susitikimo m. Vėlesni byloje esantys ginčo šalių susirašinėjimai rodo, kad derybų ir ginčytinų klausimų derinimo procesas vyko ir po atlygio tvarkos patvirtinimo, vyko jau esant teisminiam ginčui ir tebevyksta. Teismas apibendrino, kad m.

Profsąjunga reikalauja karantino metu padidinti ugdymo specialistų atlygį

Profesinė sąjunga pateikė savo komentarus ir pasiūlymus dėl: 1 darbuotojų atstovų dalyvavimo derinant ateinančių finansinių metų biudžeto augimą; 2 dėl pastoviosios darbo užmokesčio dalies indeksavimo; 3 dėl darbuotojų atstovų informavimo apie bendrovės naudojamus rinkos ir makroekonominius rodiklius; 4 dėl vienodų kintamosios atlygio dalies ribų nustatymo; 5 dėl nediskriminavimo fakto pagal padalinius; 6 dėl tikslų nustatymo darbuotojams, grįžtantiems po vaiko priežiūros atostogų; 7 dėl darbuotojų atstovų dalyvavimo peržiūrint pastoviąją atlygio dalį ir kt.

Taigi ji buvo pakankamai aktyvi pozicijų derinimo procese, akcijų pasirinkimo sandoriai yra nemokami tebevyksta iki šiol ir jau yra pasirašyta kolektyvinė sutartis, nustatanti ir atlygio politikos taikymą. Teismo vertinimu, darbdavė, priimdama sprendimus dėl struktūrinių profesinė sąjunga atlygio sistemoje ir atlygio tvarkos aprašo, tinkamai vykdė informavimo ir konsultavimo procedūrą, atsižvelgė į profesinės sąjungos pateiktus siūlymus ir pastabas, ir nėra pagrindo manyti, kad procedūra vyko formaliai ar atmestinai.

profesinė sąjunga atlygio sistemoje

Bendrovė struktūrinius pertvarkymus vykdo savo nuožiūra, tam nereikia besąlyginio darbuotojų atstovo pritarimo ir ne jam spręsti apie galimų struktūrinių pertvarkymų pagrįstumą, priežastis bei galimas pasekmes. Ta aplinkybė, kad ieškovei, kaip ji teigia, nebuvo pateikta visa norima informacija ar buvo pateikta tik jos dalis, procesai vyko ne taip, kaip ieškovė norėjo, savaime nerodo, kad atsakovė nesilaikė šios įstatymu jai paskirtos pareigos.

profesinė sąjunga atlygio sistemoje

Profesinei sąjungai buvo pateikta visa reikalinga ir objektyvi informacija, su ja buvo konsultuojamasi bei į tuos pasiūlymus, kurie gali būti realiai įgyvendinti, atsakovė atsižvelgė.