Prekybos galimybių apmokestinimas, Prekių vežimo paslaugų apmokestinimas PVM Lietuvoje - Teisės aktai ir komentarai - VMI


Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Įstatymo projekto tikslas — galutinai suderinti pridėtinės vertės mokestį toliau — PVM reglamentuojančius teisės aktus su šiuo metu galiojančiu atitinkamu ES acquis.

Prekybininkai siekia griežtesnės siuntų apmokestinimo kontrolės

Reguliavimas šiuo metu Įvairios su PVM taikymu susijusios nuostatos yra griežtai reglamentuotos ES mastu, atsižvelgiant į tai, kad šis mokestis, kaip vartojimo mokestis, turi esminės įtakos kuriant vidaus rinką be sienų. Administracinis šį mokestį administruojančių valstybių narių institucijų bendradarbiavimas yra reglamentuojamas atskiro reglamento, kuris yra tiesioginio taikymo prekybos galimybių apmokestinimas aktas. Nuo m. Šias nuostatas siūloma perkelti teikiamu projektu.

Atsižvelgiant į tai keisis ir mokestinės prievolės. Prekių atgabenimas iš kitos ES valstybės narės šiuo metu sąlygoja skolos muitinei atsiradimą ir importo PVM mokėjimą. Tiekiamas prekes išgabenus iš Lietuvos į ES valstybes  nares, taikomas 0 procentų PVM tarifas, nepriklausomai nuo to, kas yra prekių pirkėjas, kadangi 0 procentų PVM tarifo taikymui pakanka prekių eksporto t. Seuta ir Melila, Heligolando sala ir kt.

Projekte numatytos nuostatos, reikalingos vidinių sandorių apmokestinimo tvarkai įgyvendinti, o taip pat numatomos su šiais sandoriais susijusių asmenų prievolės. PVM objektas Šalia prekių tiekimo ir paslaugų teikimo šalies teritorijoje bei prekių importo ši kategorija bus taikoma tik prekių įvežimui iš trečiųjų šalių bei aukščiau paminėtų trečiųjų teritorijųnauja PVM objekto kategorija taps prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės.

Tais atvejais, kai prekes, atgabenamas į Lietuvą iš kitos valstybės prekybos galimybių apmokestinimas, įsigis Lietuvoje PVM mokėtoju registruotas asmuo, jis privalės už atgabentas prekes apskaičiuoti Lietuvoje pardavimo PVM, kadangi toks prekių įsigijimas bus PVM objektas.

Mokestis bus apskaičiuojamas nuo prekių vertės pardavimo kainos atsižvelgiant į bendras Įstatymo 15 straipsnio nuostatas ir galės būti atskaitomas tą patį mokestinį laikotarpį, kada apskaičiuojamas.

Dėl šios priežasties, PVM mokėtojų, įsigyjančių prekes iš kitos valstybių narių vien Įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai t.

prekybos galimybių apmokestinimas

Priešingai, tokie PVM mokėtojai, jeigu jie šiuo metu importuoja prekes iš ES valstybių narių, ir tai nėra tos prekės, importo PVM už kurias Įstatymo 94 straipsnio nustatyta tvarka perduodamas kontroliuoti Valstybinei mokesčių inspekcijai, patirs papildomą naudą sutaupydami apyvartinių lėšų — šiuo metu mokestis turi būti sumokėtas į muitinės sąskaitą, o vėliau per PVM atskaitą įskaitomas ir grąžinamas, tuo tarpu įsigaliojus naujajai tvarkai mokesčio mokėti į biudžetą ir vėliau jį įsiskaityti nebereikės.

Svarbu ir tai, kad juridiniai prekybos galimybių apmokestinimas, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, nes ekonominės veiklos nevykdo pvz.

prekybos galimybių apmokestinimas

Prekybos galimybių apmokestinimas asmenų, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, atžvilgiu yra nustatyta prievolė deklaruoti ir mokėti į biudžetą PVM už iš kitos valstybės narės įsigytas naujas transporto priemones, kitų prievolių PVM atžvilgiu šie asmenys neturi.

Naujų transporto priemonių, kaip jos apibrėžtos teikiamame Įstatymo projekte dėstomoje 2 straipsnio redakcijoje, tiekimui tarp ES valstybių narių yra taikomos specialios nuostatos, pagal kurias visi asmenys net gyventojai tampa mokesčio mokėtojais, jeigu jie įsigyja prekes iš kitų valstybių narių. Nuotolinė prekyba Įstatymo projekte lieka pagrindinė nuostata dėl prekių tiekimo vietos, t. Tokia nuostata užtikrina, kad asmenys, tiekiantys prekes galutiniam vartotojui, nesiregistruotų valstybėje narėje, kurioje PVM tarifas yra mažiausias, pvz.

Pažymėtina, kad ši schema netaikoma naujoms transporto priemonėms, kurios visada apmokestinamos paskirties valstybėje narėje, o taip pat akcizinėms prekėms, kurios taip pat prekybos galimybių apmokestinimas išskyrus tuos atvejus, kai prekes įsigyja fizinis asmuo ir atsigabena pats apmokestinamos taikant paskirties valstybės narės apmokestinimo tvarką. Atskiros paslaugų suteikimo vietos nustatymo taisyklės numatytos prekių gabenimo tarp valstybių narių paslaugoms ir susijusioms paslaugoms.

Pagrindinė taisyklė numato, kad tokio vežimo paslaugos suteiktos ten, kur prasidėjo maršrutas, o papildomos paslaugos — ten, kur faktiškai atliktos, tačiau, jeigu jos suteiktos kitos valstybės narės PVM mokėtojui, jos bus laikomos suteiktomis toje kitoje valstybėje narėje. Pavyzdžiui, jeigu Lietuvoje įmonė gabena prekes iš Lietuvos į Lenkiją, priklausomai nuo to, kas bus paslaugų pirkėjas, paslaugos bus laikomos suteiktomis Lietuvoje pirkėjas — fizinis asmuo, Lietuvos juridinis asmuo, užsienio juridinis asmuo, kuris nėra PVM mokėtojas arba Lenkijoje pirkėjas — Lenkijoje PVM mokėtoju registruotas asmuo.

Tokių taisyklių nustatymas ne tik suderintų nacionalinius reikalavimus su atitinkamu ES acquis, bet ir leistų suvienodinti taisykles, taikomas esant skirtingiems finansavimo modeliams — šiuo metu, kai prekės įsigyjamos už banko kreditą, PVM sumokamas iš karto, ir pirkėjas iš karto įgyja teisę į PVM atskaitą, tuo tarpu, įsigijus turtą pagal lizingo sandorį, PVM mokamas ir atskaitomas dalimis. Tokiu būdu įgyjama galimybė planuoti mokesčius, sudarant tokius sandorius, kurių mokestinės pasekmės palankesnės.

Siūloma nustatyti, kad šis pakeitimas įsigaliotų ne nuo m. Tačiau pažymėtina, kad tais atvejais, kai sandoriai buvo sudaryti iki m.

Elektroninė prekyba: vis dar reikia įveikti nemažai su PVM ir muitų surinkimu susijusių iššūkių

Įstatymo pakeitimas, pagal kurį PVM turės būti apskaičiuotas ir sumokamas iš karto, bus taikomas tik po m.

Prekių tiekimo į kitą valstybę narę apmokestinimas Tais atvejais, kai Lietuvos PVM mokėtojas tieks prekes į kitą valstybę narę, nepriklausomai nuo to, kad toks tiekimas, tikėtina, bus PVM objektas ir toje kitoje valstybėje narėje, jis taip pat bus ir Lietuvos PVM objektas išskyrus nuotolinės prekybos atvejus.

prekybos galimybių apmokestinimas

Tais atvejais, kai prekės bus tiekiamos į kitą valstybę narę joje registruotam PVM mokėtojui, tokiam prekių tiekimui bus taikomas 0 procentų PVM tarifas, su sąlyga, kad prekės paliks Lietuvos teritoriją.

Jeigu prekės bus tiekiamos į kitą valstybę narę kitais atvejais, o tiekėjui nebus taikomos kitos valstybės narės taisyklės dėl nuotolinės prekybos, bus taikomas Lietuvos Respublikoje toms prekėms nustatytas PVM tarifas. Pažymėtina, kad prekių tiekimu į kitą valstybę narę atskiromis aplinkybėmis bus laikomas ir elementarus prekių pervežimas iš vienos valstybės narės į kitą, kai prekėmis disponuojantis asmuo nesikeičia.

Todėl tais atvejais, kai prekės iš Lietuvos bus išgabenamos pvz.

XIIIP KOMITETO IŠVADA dėl Stambios prekybos mokesčio įstatymo projekto

Kai kuriais atvejais, kai prekė prekybos galimybių apmokestinimas išgabenama laikinai prekybos galimybių apmokestinimas paslaugoms toje teritorijoje teikti pvz. Lietuvos įmonė išgabenat statybos techniką į statybos aikštelę kitoje valstybėje narėjenuotolinei prekybos galimybių apmokestinimas vykdyti ir pan. Taip pat siūloma kiek sugriežtinti Įstatyme numatytas galimybes rinktis vienokį ar kitokį apmokestinimo modelį kai veikla yra iš principo neapmokestinama, bet suteikiama teisė PVM skaičiuoti — siūloma numatyti, kad pasirinkimas skaičiuoti PVM už šiaip neapmokestinamus sandorius, galioja visų PVM mokėtojo sudaromų analogiškų sandorių atžvilgiu ne trumpiau kaip 2 metus.

Tai užkirstų galimybes pagal kiekvieną sandorį rinkti patogesnį apmokestinimo būdą.

Pažymėtina, kad tokius apribojimus taiko praktiškai visos ES valstybės narės. Tais atvejais, kai iš kitų valstybių narių bus įsigyjamos prekės, kurios šalies viduje neapmokestinamos PVM, jos taip pat apibrėžti horizontalią diversifikavimo strategiją neapmokestinamos, neapmokestinamos bus ir tos iš kitų valstybių narių įsigyjamos prekės, kurios įsigyjamos užsienio apmokestinamųjų asmenų, jeigu tie asmenys galėtų už jas apskaičiuotą PVM susigrąžinti pagal XIII skyrių, reglamentuojantį PVM grąžinimą užsienio asmenis, nevykdantiems veiklos Lietuvoje.

Importo atveju lengvatų taikymo atvejai papildomi tokiomis situacijomis, kai importuojamos prekės iš karto išgabenamos į kitą valstybę narę, kadangi jos bus apmokestintos toje valstybėje narėje kaip įsigijimas iš kitos valstybės narės, tokiu būdu išvengiant dvigubo apmokestinimo.

Taip pat atskirai paminimos kai kurios lengvatos, kurios šiuo metu buvo taikomos pagal Muitinės kodeksą PVM įstatymo 35 straipsnis prekybos galimybių apmokestinimas, kaip pvz. Trikampė prekyba Trikampe prekyba angl.

Elektroninė prekyba 2021 m.: vykdymo galimybės, mokesčiai ir apskaita

Tam, kad supaprastinti tokių sandorių apmokestinimą, mokestis realiai taikomas tik paskutinėje grandyje, kai nugabentos prekės yra parduodamos tos valstybės PVM mokėtojui, o mokestį sumoka pirkėjas, tuo tarpu tarpininkas mokesčio neskaičiuoja nei vykdydamas įsigijimą iš kitos valstybės narės, nei tiekimą trečiojoje, tačiau privalo tokius sandorius deklaruoti sumuojančioje ataskaitoje.

Šias nuostatas Įstatymo projekte reglamentuoja nauja redakcija išdėstomas 53 straipsnis.

prekybos galimybių apmokestinimas

Atskaita ir jos tikslinimas Esminės su atskaita susijusios nuostatos nekeičiamos, tačiau numatoma galimybė pasinaudoti teise į PVM atskaitą asmeniui, kuris nėra PVM mokėtojas, tačiau tiekia į kitą valstybę narę naują transporto priemonę. Tokia nuostata privaloma pagal direktyvą, tačiau esantis PVM atskaitos apribojimas gerai apsaugo nuo bandymų piktnaudžiauti parduodant transporto priemonę už labai žemą kainą tokiu atveju pardavėjas patiria pridėtinius neatskaitomo anksčiau sumokėto PVM kaštus.

Elektroninė prekyba m.: vykdymo galimybės, mokesčiai ir apskaita

Prievolės Atsižvelgiant į naujai atsirasiantį PVM objektą prekių įsigijimas iš kitos valstybės narėsnaujai dėstomos nuostatos, susijusios su PVM mokėtojų registravimusi, kadangi PVM mokėtojais privalės būti įregistruoti net ir tie asmenys, kurie nevykdo veiklos, tačiau įsigyja prekių iš kitų valstybių narių daugiau nei nustatyta riba.

Atsisakoma reikalavimų, kad kitos valstybės narės asmuo, registruodamasis PVM mokėtoju Lietuvoje, paskirtų fiskalinį agentą, jeigu neturi čia padalinio — toks reikalavimas galimas taikyti tik trečiųjų valstybių asmenims.

prekybos galimybių apmokestinimas

Atsisakoma nuostatos, kad PVM mokėtoju asmuo gali būti neregistruojamas, jeigu nepateikia garantijos — PVM mokėtoju asmuo negali būti neregistruojamas, jeigu vykdo veiklą. Jeigu mokesčio administratorius turi įtarimų, kad PVM mokėtojas gali piktnaudžiauti įstatymo nuostatomis, jis turi teisę imtis visų priemonių įskaitant garantijų reikalavimą.

Atsižvelgiant į nuo m.

Ką reiktų žinoti vykdant individualią veiklą pagal pažymą?

Kadangi pagal specialiąją schemą už ES ribų įsikūrę asmenys visai ES teritorijoje vykdomai veiklai gali registruotis PVM mokėtoju tik vienoje kurioje nors valstybėje narėje, Įstatymo XII skyrių siūloma papildyti atitinkamu skirsniu, reglamentuojančiu tokių asmenų registravimąsi Lietuvoje. Atsižvelgiant į tai, kad nuo m.

Ką prekybininkai turėtų žinoti apie PVM ir importo apmokestinimo pasikeitimus nuo 2021 m.?

Minėtosios direktyvos pataisos nebenumato galimybės valstybei narei nustatyti papildomus reikalavimus PVM sąskaitai faktūrai, viršijančius direktyvos reikalavimus, atsižvelgiant į tai, reikalavimas naudoti specialius blankus PVM sąskaitoms faktūroms išrašyti neatitinka direktyvos reikalavimų.

Todėl Įstatymo projekte išlieka nuostatos dėl specialių blankų. Šalia PVM deklaracijos, PVM mokėtojas, sudarantis sandorius su kitų valstybių narių PVM mokėtojais, prekybos galimybių apmokestinimas prekės yra dvejetainis variantas geriausias į jas, taikant 0 procentų PVM tarifą įskaitant tuos atvejus, kai išvežamos paties PVM mokėtojo prekės iš jo padalinio į kitą valstybę narę privalės teikti ketvirtines sumuojančiąsias ataskaitas angl.

Šiose ataskaitose deklaruojami duomenys apie tai, kam prekės išgabentos, o jose pateikti duomenys yra pagrindas kontroliuoti, ar visi į kitas valstybes nares atsigabenę prekes asmenys už jas apskaičiavo ir sumokėjo PVM. Įstatymą siūloma papildyti ir nuostatomis dėl prievolių, kurias turi įvykdyti fiziniai asmenys, kai jie tiekia į kitas valstybes nares ar įsigyja iš kitų valstybių narių naujas transporto priemones, o taip pat juridiniai asmenys, kai jie atsigabena akcizais apmokestinamas prekes iš kitų valstybių narių.

prekybos galimybių apmokestinimas

Specialios schemos Specialias schemas siūloma adaptuoti, atsižvelgiant į tai, prekybos tigro sistemos reikalavimai nuo m.

Lietuva taps bendros rinkos sudėtine dalimi. Pagrindiniai pasikeitimai susiję su kompensacinio PVM tarifo taikymu jis bus taikomas ir tais atvejais kai prekės bus parduodamos kitų šalių asmenims, tačiau tam tikrais atvejais grąžinamosturizmo paslaugų apmokestinimu 0 procentų tarifo taikymas galimas tik tais atvejais, kai organizatoriaus įsigyjamos paslaugos suteiktos už ES ne vien Lietuvos ribų, prekybos galimybių apmokestinimas organizatorius įsigis paslaugas, kurios suteiktos kitoje valstybėje narėje, jo marža bus apmokestinama ta pačia tvarka, kaip ir įsigijus Lietuvoje teikiamas paslaugas.

Kaip minėta, skyrius pildomas specialia schema elektroninių paslaugų teikėjas, kurie pageidaus registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje. Kiti keitimai Siūloma pripažinti netekusiomis galios Įstatymo nuostatas, kurios nebėra aktualios, be to, atsisakyta tam tikrų nuostatų, kurios išplaukia ne tiesiogiai iš pačios Šeštosios direktyvos, o iš Europos teisingumo teismo praktikos — rekomenduojant ekspertams iš Prekybos galimybių apmokestinimas Sąjungos valstybių, šias nuostatas iš pačio įstatymo siūloma išbraukti, paliekant tai aiškinimo praktikai.

Įstatymo projekte taip pat siūloma papildyti lengvatinių PVM tarifų taikymo atvejus — šiuo metu neapmokestinamoms kooperatyvų teikiamoms paslaugoms savo nariams, taip pat gyvai gėlavandenei žuviai ir šviežiai atšaldytai žuviai nustatyti lengvatinį 5 procentų PVM tarifą.

Kiti siūlymai prekybos galimybių apmokestinimas papildomus lengvatinius PVM tarifus gali būti svarstomi tik tuo metu, kai tą bus įmanoma pagrįsti biudžetinėmis galimybėmis. Įstatymo projektą parengė Finansų ministerijos Mokesčių departamentas. Įstatymo projekto nuostatų įgyvendinimui reikėtų patikslinti keletą Vyriausybės nutarimų ir finansų ministro įsakymų, taip pat priimti kelis naujus poįstatyminius teisės aktus.

Įstatymo projektas atitinka ES acquis dokumentų, išvardytų Įstatymo projekto priede, nuostatas. Finansinės prekybos signalai projektas turės neigiamos įtakos valstybės biudžeto pajamoms, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvai tapus bendros rinkos dalimi ir įgyvendinus sandorių tarp ES valstybių narių apmokestinimo tvarką, bus surenkama žymiai mažiau importo PVM, tačiau teikiami pakeitimai privalo būti įgyvendinti, atsižvelgiant į tai, kad nuo m.