Prekybos eksporto sistema


Ši instrukcija nustato muitiniam tikrinimui pateikiamų bendrojo dokumento importo ir eksporto rinkinių bei kartu su deklaracija pateikiamų dokumentų bei transporto priemonių sąrašų duomenų įvedimo į ASYCUDA kompiuterinės sistemos MODBRK modulį tvarką.

  1. Eksportas, eksporto bendrovės. baltuzeme.lt
  2. Eksporto procedūros - baltuzeme.lt
  3. Элли старательно избегала любых важных сведений - кстати, она ни разу не упомянула Изумрудный город - и неоднократно утверждала, что никогда не видела здесь ни оружия, ни солдат.
  4. Придет после того, как ты ляжешь - Мне нравится моя комната, мамочка.
  5. Prekybos mokesčių ataskaitų teikimo galimybė kanada

Bendrojo dokumento ir jo papildomųjų lapų pildymo tvarką nustato Bendrojo dokumento pildymo instrukcija. Langelio pirmoji eilutė kodo skiltis nepildoma.

Muitinės tarpininkų sąrašas Prekių deklaravimas naudojantis automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis MDAS Automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis parengtos muitinės deklaracijos elektroninės muitinės deklaracijos duomenų turinys yra analogiškas rašytinės muitinės deklaracijos duomenų turiniui. Pateikta elektroninė deklaracija gali būti muitinėje priimta tik tada, kai šioje deklaracijoje uždeklaruotos prekės yra pateiktos muitiniam tikrinimui muitinės nustatytoje ir ar muitinei priimtinoje vietoje. Apie tokį prekių pateikimą muitiniam tikrinimui muitinei yra pranešama elektronine žinute, kurią pateikia asmuo teikiantis deklaraciją muitiniam įforminimui.

Jeigu importuojamos prekės, kurioms jau buvo įforminta importo, eksporto arba eksporto ir tranzito deklaracija muitinės procedūrai, naudojamai statistikoje, tarptautiniais maršrutais vykstančių laivų, orlaivių ar traukinių atsargų tiekimas, nuo antros langelio eilutės tarp laužtinių skliaustų įvedamas įmonės, tiekiančios atsargas laivams, orlaiviams ar traukiniams, septynženklis kodas iš Įmonių rejestro, toliau — pavadinimas ir tikslus buveinės adresas. Jeigu importuojamos prekės iš neapmuitinamos parduotuvės, nuo antros langelio eilutės įvedamas tarp laužtinių skliaustų neapmuitinamos parduotuvės septynženklis kodas iš Įmonių rejestro, toliau — pavadinimas ir tikslus buveinės adresas.

Užsienio prekyba

Visais atvejais antroje-penktoje eilutėse siuntėjo duomenims įvesti skirta ne daugiau nei ženklai, duomenys įvedami eilės tvarka, nepaliekant tarpų po siuntėjo kodo ir pavadinimo. Skaičiais nurodomas pridėtų specifikacijos lapų rinkinių skaičius.

prekybos eksporto sistema

Importuojant nesupakuotas, birias, neišpilstytas skystas prekes, elektros energiją, vamzdynais tiekiamas dujas, naftą ar jos produktus, langelis nepildomas. Bendras importo deklaracijos pakuočių skaičius turi prekybos eksporto sistema su 31 langeliuose aprašytų prekių pakuočių skaičių suma. Registracijos numerį sudaro 11 ženklų: ženklai vannos opcionų prekyba muitinės tarpininko atstovą identifikuojantis šešiaženklis muitinės prekybos eksporto sistema atstovo pažymėjimo numeris; ženklai naudojami deklaranto reikmėms.

Kiekvienais kalendoriniais metais šis numeris turi būti unikalus. Pirmoje langelio eilutėje kodo skiltyje įvedamas septynženklis kodas iš Įmonių rejestro arba kitų ūkio subjektų registrų asmenims, įtrauktiems į Įmonių rejestrą arba kitų ūkio subjektų registrus. Kodo reikšmė nemokamos dvejetainių parinkčių el knygos būti pasirinkta iš kompiuterinio klasifikatoriaus atitikmens.

Surinkus kodą, įmonės pavadinimo ir adreso eilutės užpildomos automatiškai. Jeigu importuotojas neįtrauktas į Įmonių rejestrą arba kitų ūkio subjektų registrus, pirma langelio eilutė nepildoma, o pradedant antra eilute tarp laužtinių skliaustų įvedamas asmenį identifikuojantis: septynženklis ūkininko ūkio kodas — asmenims, įtrauktiems į Ūkininkų ūkių registrą; patento numeris — ūkio subjekto statuso neturintiems fiziniams asmenims, turintiems leidimą verstis komercine veikla; asmens kodas — keleiviams ir ūkio subjekto statuso bei leidimo verstis komercine veikla neturintiems fiziniams asmenims.

Toliau įvedamas pavadinimas vardas ir pavardė ir registracijos nuolatinė gyvenamoji arba paso išdavimo vieta.

prekybos eksporto sistema

Jeigu importuojamos prekės iš neapmuitinamos parduotuvės, pirmoje langelio eilutėje įvedamas neapmuitinamos parduotuvės steigėjo septynženklis kodas iš Įmonių rejestro, antroje-penktoje eilutėse — neapmuitinamos parduotuvės steigėjo pavadinimas ir tikslus buveinės adresas. Jeigu importuojamos prekės, kurias numatoma tiekti kaip tarptautiniais maršrutais vykstančių laivų, orlaivių ar traukinių atsargas, pirmoje langelio eilutėje įvedamas įmonės, tiekiančios šias atsargas laivams, orlaiviams ar traukiniams, septynženklis kodas iš Įmonių rejestro, antroje-penktoje pavadinimas ir tikslus buveinės adresas.

Tam tikrais atvejais, kai Lietuvos Respublikoje registruotą juridinį asmenį identifikuojantis septynženklis kodas laikinai nėra įtrauktas į kompiuterinį Įmonių rejestrą arba kitų ūkio subjektų registrus, pirma 8 langelio eilutė nepildoma, antroje eilutėje tarp laužtinių skliaustų įvedamas įmonės septynženklis prekybos eksporto sistema, toliau — įmonės pavadinimas prekybos eksporto sistema buveinės adresas.

Visais atvejais antroje-penktoje eilutėse gavėjo duomenims įvesti skirta ne daugiau nei ženklai, duomenys įvedami eilės tvarka, nepaliekant tarpų po gavėjo kodo ir pavadinimo.

Įmonėms, registruotoms Muitinės tarpininkų registravimo žurnale, pirmoje langelio eilutėje kodo skiltyje įvedamas septynženklis kodas iš Įmonių rejestro.

Kodo reikšmė gali būti pasirinkta iš kompiuterinio sąrašo atitikmens.

Eksporto procedūros

Surinkus kodą, muitinės tarpininko pavadinimas ir tikslus buveinės adresas užpildomi automatiškai. Reikšmė gali būti pasirinkta iš kompiuterinio klasifikatoriaus atitikmens. Specialiame langelio lauke įvedamas šalies, kurioje registruota transporto priemonė arba viena iš transporto priemonių, kuri gabena arba traukia kitasdviraidis kodas iš Pasaulio šalių ir teritorijų registro. Šiame langelyje turi būti nurodytas aktyviosios transporto priemonės pavadinimas ir transporto priemonės registracijos numeris arba numeriai, prekybos eksporto sistema jie skiriasi pvz.

Eksportas, eksporto bendrovės

Duomenys įvedami nuosekliai, nekeičiant simbolių išdėstymo tvarkos, be kitų skiriamųjų ženklų. Šiuo atveju duomenys apie transporto priemones įvedami bendrojo dokumento transporto priemonių sąraše 3 priedas.

  • Užsienio prekyba | Ekonomikos ir inovacijų ministerija
  • Įstatymo paskirtis 1.
  • Eksporto procedūra taikoma kai Sąjungos prekės išgabenamos iš Sąjungos muitų teritorijos į trečiąsias šalis arba išgabenamos į specialiąsias fiskalines teritorijas DA str.
  • Adresas: Smiltynų kel.

Gabenant importuojamas prekes geležinkelių transportu nepildomas specialus langelio laukas t. Gabenant prekes geležinkelių transportu nepildomas specialus langelio laukas t.

Pirmasis kodo skaitmuo įvedamas pirmame specialiame lauke, antrasis — antrame. Reikšmės gali būti pasirinktos iš kompiuterinio klasifikatoriaus atitikmens. Reikšmė gali būti pasirinkta iš kompiuterinio Muitinės įstaigų klasifikatoriaus atitikmens.

Langelis nepildomas, jeigu: prekes deklaruoja ūkio subjekto statuso neturintis fizinis prekybos eksporto sistema išleidžiamos laisvai cirkuliuoti, laikinai įvežamos arba laikinai įvežamos perdirbti prekės, už kurias nenustatyti jokie importo muitai ir mokesčiai.

Reikšmė gali būti pasirenkama iš kompiuterinio klasifikatoriaus atitikmens. Sutrumpintą muitinės įstaigos pavadinimą sistema užpildo automatiškai.

prekybos eksporto sistema

Šiose eilutėse įvedami banderolių, kuriomis paženklinti importuojami tabako gaminiai, numeriai; trečioje eilutėje: pirmoje skiltyje prekybos eksporto sistema prekių pakuočių skaičius; antroje skiltyje — prekių pakuočių rūšies kodas iš Pakuočių klasifikatoriaus, reikšmė gali būti pasirenkama iš kompiuterinio klasifikatoriaus atitikmens.

Jeigu šiame langelyje aprašomos prekės užima ne visą pakuotę, tokia prekių pakuotė turi būti įskaitoma į bendrą pakuočių skaičių, o langelyje įvedama trupmena pvz. Jeigu šiame langelyje aprašomos prekės gabenamos nesupakuotos, turi būti nurodytas prekių kiekis.

Muitinės procedūros

Tais atvejais, kai neįmanoma nurodyti prekių kiekį, pvz. Apatinės langelio dalies pirmoje ir antroje eilutėse įvedamas prekės aprašymas. Prekių aprašymui skirta 88 ženklai. Importuojamų cigarečių banderolių duomenys įvedami prekės aprašymo skiltyje.

Jeigu 88 ženklų nepakanka šiems duomenims nurodyti, banderolių duomenys įvedami 31 langelio viršutinės dalies pirmoje eilutėje. Tam tikrais atvejais, pvz. Jeigu 31 langelio apatinės dalies trečioje eilutėje nėra būtina nurodyti prekių kiekį, išreikštą papildomu matavimo vienetu, prekės aprašymui tikslinga naudoti ir pastarąją eilutę.

Šiuo atveju prekės aprašymas negali būti ilgesnis nei ženklų.